Trénigová hala

Informácie o Tréningovej hale


Tréningová hala pre hokejistov je postavená z južnej strany košickej STEEL ARÉNY, pričom rozmer ľadovej plochy je 26 x 56 metrov, kapacita je 300 až 600 divákov. Jej súčasťou je desať šatní. Hala spĺňa kritériá aj pre majstrovské súťaže mladých hokejistov.

Technické údaje


Rozmer tréningovej haly: 60 x 60 m
Rozmer ľadovej plochy: 26 x 56 m
Výška haly: 11,3m
Kapacita: 200-500 divákov
Osvetlenie haly: 212 ks žiarivkovych svietidiel
Sedadlá: 302 ks
Vzduchotechnické rozvody: 500 m
Kabeláž stavby: 25 627 m
Vykurovanie: 56 ks radiatorov
Monitoring: 16 ks kamier + 6 ks videovrátnik
Ozvučenie: 12 ks reproduktorov
Elektronická požiarna signalizácia: 133 ks snímačov
Časomiera LCD obrazovky: 2 ks rozmer 3 x 2,3m
Elektronický zabezpečovací systém: 24 magnetických kontaktov dverí
Počet šatní: 10
Počet parkovacích miest pod tréningovou halou: 39


Na stavbe Tréningovej haly boli zabudované výmery


odkop zeminy: 5 900 m3
elektrorozvody: 15 000m
pilóty: 932,5 m
betón: 2 800 m3
oceľová konštrukcia: 127 034,0 kg
výstuž: 156,4 t
objem haly: 19 800 m3
rozvody potrubia chladenia: 25 135 m

Cenník


Cenník za prenájom ľadovej plochy v STEEL ARÉNE v Košiciach pre rok  2016.

čas

cena
(1 hod bez DPH)

cena
(1 hod s DPH)

600 - 2000 190 € 228 €
2000 - 2200 170 € 204 €
od 2200 120 € 144 €

Návštevný poriadok


Každý návštevník pri vstupe do Tréningovej haly je povinný oboznámiť sa s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, ktorou je návštevník povinný preukázať sa na požiadanie usporiadateľa.

2. Deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

3. Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup do Tréningovej haly zdarma a je im vyhradený sektor na východnej strane za bránkou. Maximálny počet vozičkárov je 15 miest.

4. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.

5. Vstup do priestorov Tréningovej haly môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť Tréningovej haly, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami správania.

6. Vstup zvierat do Tréningovej haly je zakázaný.

7. Je prísne zakázané vnášať do Tréningovej haly nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky.

8. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení Tréningovej haly.

9. Do priestorov Tréningovej haly je zakázané vnášať predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a zariadenia.

10. Pri vstupe do Tréningovej haly sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. V odôvodnených prípadoch je možné túto prehliadku vykonať aj vo vnútri Tréningovej haly. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z priestorov Tréningovej haly.

11. Do všetkých sektoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz vnášania všetkých druhov nápojov a jedla.

12. Z priestorov Tréningovej haly môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb zodpovedných za udržanie poriadku v Tréningovej hale.

13. V mimoriadnych prípadoch, podľa povahy porušenia, môže generálny manažér STEEL ARÉNY, resp. ním poverená osoba, požiadať o pomoc člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo priamo orgány polície.

14. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch Tréningovej haly spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok Tréningovej haly .

15. Návštevník je povinný uhradiť STEEL ARÉNE všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím v Tréningovej hale.

16. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch Tréningovej haly čistotu a poriadok.

17. Vo všetkých priestoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz fajčiť!!!

18. Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na ľadovú alebo produkčnú plochu počas športových, spoločenských, kultúrnych a iných akcií, ako aj po ich skončení.

19. V priestoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz fotografovania a filmovania. Fotografovanie a filmovanie je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu generálneho manažéra STEEL ARÉNY alebo organizátora podujatia.

20. Pred Tréningovou halou ako aj v jej priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov. Vstup osôb na kolieskových korčuliach je do Tréningovej haly zakázaný.

21. Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v Tréningovej haly len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov. Vstup do iných priestorov Tréningovej haly je návštevníkom zakázaný.

22. Za zranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, puk ap.) Tréningovej haly nezodpovedá. Poškodená osoba je oprávnená domáhať sa svojich práv u usporiadateľa akcie.

23. Predmety nájdené v priestoroch Tréningovej haly je nálezca povinný odovzdať na vrátnici. Službukonajúci vrátnik urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do jeho rúk.

24. Každý návštevník Tréningovej haly súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti so Tréningovej haly, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.

25. STEEL ARÉNA nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov STEEL ARÉNY a Tréningovej haly a všetky škody spôsobené Tréningovej hale správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú STEEL ARÉNOU vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

26. Ustanovenia tohto návštevného poriadku sú platné pre celý objekt Tréningovej haly, vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich k Tréningovej haly.

27. Parkovanie v priestoroch patriacim k Tréningovej hale platí len pre vozidla s parkovacím preukazom.

28. Maximálna kapacita sedadiel v Tréningovej hale je 300 miest. Prekročenie tejto kapacity divákmi nie je možné.