Trénigová hala

Informácie o Tréningovej hale


Tréningová hala pre hokejistov je postavená z južnej strany košickej STEEL ARÉNY, pričom rozmer ľadovej plochy je 26 x 56 metrov, kapacita je 300 až 600 divákov.

Jej súčasťou je desať šatní. Hala spĺňa kritériá aj pre majstrovské súťaže mladých hokejistov.

Technické údaje


Rozmer tréningovej haly: 60 x 60 m
Rozmer ľadovej plochy: 26 x 56 m
Výška haly: 11,3m
Kapacita: 200-500 divákov
Osvetlenie haly: 212 ks žiarivkovych svietidiel
Sedadlá: 302 ks
Vzduchotechnické rozvody: 500 m
Kabeláž stavby: 25 627 m
Vykurovanie: 56 ks radiatorov
Monitoring: 16 ks kamier + 6 ks videovrátnik
Ozvučenie: 12 ks reproduktorov
Elektronická požiarna signalizácia: 133 ks snímačov
Časomiera LCD obrazovky: 2 ks rozmer 3 x 2,3m
Elektronický zabezpečovací systém: 24 magnetických kontaktov dverí
Počet šatní: 10
Počet parkovacích miest pod tréningovou halou: 39


Na stavbe Tréningovej haly boli zabudované výmery


odkop zeminy: 5 900 m3
elektrorozvody: 15 000m
pilóty: 932,5 m
betón: 2 800 m3
oceľová konštrukcia: 127 034,0 kg
výstuž: 156,4 t
objem haly: 19 800 m3
rozvody potrubia chladenia: 25 135 m

Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania.

 

 

Košická aréna o.z., ako vlastník a prevádzkovateľ viacúčelovej haly, štadióna Ladislava Trojáka ponúka na komerčný prenájom tréningovú halu s novou podlahou STILMAT, položenou  vďaka finančnej a organizačnej pomoci zo strany mesta Košice pre "Inline hokej, hokejbal, florbal, badminton, futsal a iné aktivity".

 

Prenájom je aktuálny v termíne od mája do konca augusta, po ukončení zimnej sezóny.

 

Kontaktná osoba ohľadom objednávok a rezervácií prenájmu:

Vladimír Kanuščák,
technický manažér STEEL ARÉN
Y  
+421 911 589 668         
office@steelarena.sk

 

Prenájom:

1. Celá hala s 1 šatňou     ...       50,- € s DPH
2. Celá hala a 2 šatne v cene ... 60,- € s DPH

3. Celá hala a 3 šatne v cene ... 70,- € s DPH

4. Celá hala a 4 šatne v cene ... 80,- € s DPH

 

Minimálna suma na prenájom haly so šatňou     ... 50,- € s DPH, či už je obsadená 1/2, alebo 1/3 haly.

 

V prípade obsadzovania haly rôznymi záujemcami v jeden čas :

½ haly + 1 šatňa v cene v prípade obsadenosti 2 x ½ haly a dve šatne = 2 x 36 = 72 € s DPH    ...    sumár za celú halu + 2 šatne v cene, fakturácia pre dvoch rôznych záujemcov

½ haly 2 šatne v cene v prípade obsadenosti 2x ½ haly  a štyri šatne =  2 x  48 = 96 € s DPH     ...    sumár za celú halu + 4 šatne v cene, fakturácia pre dvoch rôznych záujemcov

 1/3 haly 1 šatňa v cene v prípade obsadenosti 3x 1/3 haly a troch šatní =  3 x 36 = 108 € s DPH ... sumárza celú halu + 3 šatne v cene, fakturácia  pre troch rôznych záujemcov

V prípade opakovaného a pravidelného využívania tréningovej haly je možná cena dohodou.

Prajeme Vám len to najlepšie v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou , kolektív a vedenie občianskeho združenia Košická aréna.

 

Návštevný poriadok


Každý návštevník pri vstupe do Tréningovej haly je povinný oboznámiť sa s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, ktorou je návštevník povinný preukázať sa na požiadanie usporiadateľa.

2. Deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

3. Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup do Tréningovej haly zdarma a je im vyhradený sektor na východnej strane za bránkou. Maximálny počet vozičkárov je 15 miest.

4. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.

5. Vstup do priestorov Tréningovej haly môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť Tréningovej haly, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami správania.

6. Vstup zvierat do Tréningovej haly je zakázaný.

7. Je prísne zakázané vnášať do Tréningovej haly nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky.

8. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení Tréningovej haly.

9. Do priestorov Tréningovej haly je zakázané vnášať predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a zariadenia.

10. Pri vstupe do Tréningovej haly sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. V odôvodnených prípadoch je možné túto prehliadku vykonať aj vo vnútri Tréningovej haly. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z priestorov Tréningovej haly.

11. Do všetkých sektoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz vnášania všetkých druhov nápojov a jedla.

12. Z priestorov Tréningovej haly môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb zodpovedných za udržanie poriadku v Tréningovej hale.

13. V mimoriadnych prípadoch, podľa povahy porušenia, môže generálny manažér STEEL ARÉNY, resp. ním poverená osoba, požiadať o pomoc člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo priamo orgány polície.

14. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch Tréningovej haly spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok Tréningovej haly .

15. Návštevník je povinný uhradiť STEEL ARÉNE všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím v Tréningovej hale.

16. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch Tréningovej haly čistotu a poriadok.

17. Vo všetkých priestoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz fajčiť!!!

18. Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na ľadovú alebo produkčnú plochu počas športových, spoločenských, kultúrnych a iných akcií, ako aj po ich skončení.

19. V priestoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz fotografovania a filmovania. Fotografovanie a filmovanie je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu generálneho manažéra STEEL ARÉNY alebo organizátora podujatia.

20. Pred Tréningovou halou ako aj v jej priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov. Vstup osôb na kolieskových korčuliach je do Tréningovej haly zakázaný.

21. Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v Tréningovej haly len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov. Vstup do iných priestorov Tréningovej haly je návštevníkom zakázaný.

22. Za zranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, puk ap.) Tréningovej haly nezodpovedá. Poškodená osoba je oprávnená domáhať sa svojich práv u usporiadateľa akcie.

23. Predmety nájdené v priestoroch Tréningovej haly je nálezca povinný odovzdať na vrátnici. Službukonajúci vrátnik urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do jeho rúk.

24. Každý návštevník Tréningovej haly súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti so Tréningovej haly, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.

25. STEEL ARÉNA nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov STEEL ARÉNY a Tréningovej haly a všetky škody spôsobené Tréningovej hale správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú STEEL ARÉNOU vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

26. Ustanovenia tohto návštevného poriadku sú platné pre celý objekt Tréningovej haly, vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich k Tréningovej haly.

27. Parkovanie v priestoroch patriacim k Tréningovej hale platí len pre vozidla s parkovacím preukazom.

28. Maximálna kapacita sedadiel v Tréningovej hale je 300 miest. Prekročenie tejto kapacity divákmi nie je možné.